શ્રી આદિપુર લોહાણા યુવક મંડળ

    
શ્રી ચિરાગ સી. સોમેશ્વર
પ્રમુખ
શ્રી મનોજ પી. રાજદે
ઉપપ્રમુખ
શ્રી પરેશ ઓ. કક્ક્ડ
ઉપપ્રમુખ
શ્રી દશરથ એલ. મજેઠીયા
ઉપપ્રમુખશ્રી ધવલ એન. પુજારા
મહામંત્રી
યશ ડી. દક્ષિણી
મંત્રી
પાર્થ એ.પલણ
સહમંત્રી
સાગર બી. રામાણી
ખજાનચી