શ્રી આદિપુર લોહાણા મહિલા મંડળ - હોદ્દેદાર

    
 
admin/uploads/blank.jpg
દક્ષાબેન એ. અખાણી
પ્રમુખ શ્રી
admin/uploads/blank.jpg
દીક્ષાબેન કે. માણેક
ઉપપ્રમુખ શ્રી
admin/uploads/blank.jpg
વર્ષાબેન જે. ગણાત્રા
ઉપપ્રમુખ શ્રી
કોમલબેન એચ. ગોકલાણી
મંત્રી શ્રી
રેખાબેન એ. કારીયા
સહમંત્રી શ્રી
ઉર્મિબેન એમ. દૈયા
ખજાનચી શ્રીગીતાબેન ડી. મજેઠીયા
સહખજાનચી શ્રી
નીલમબેન આર. પુજારા
ઓડીટર શ્રી
નેહાબેન એન. પુજાણી
ઓડીટર શ્રી