શ્રી આદિપુર લોહાણા મહિલા મંડળ - હોદ્દેદાર

    
 
admin/uploads/blank.jpg
રેખાબેન કારિયા
પ્રમુખ શ્રી
admin/uploads/blank.jpg
દીક્ષાબેન કે. માણેક
ઉપપ્રમુખ શ્રી
admin/uploads/blank.jpg
વિપુલાબેન ઠક્કર
ઉપપ્રમુખ શ્રી
નંદિનીબેન સોતા
મંત્રી શ્રી
નીલમબેન ભીંડે
સહમંત્રી શ્રી
ભાવનાબેન રૂપારેલ
સહમંત્રી શ્રીઉર્મિબેન દૈયા
ખજાનચી શ્રી
ભાવિશાબેન ભીંડે
સહ ખજાનચી શ્રી
ઉષાબેન ઠક્કર
ઓડીટર શ્રીરીનાબેન ઠક્કર
સહ ઓડીટર શ્રી