શ્રી આદિપુર લોહાણા મહાજન - હોદ્દેદાર

    
શ્રી નિહાલભાઈ વી. આહયા
પ્રમુખ
રમેશભાઈ કે. માણેક
ઉપપ્રમુખ
પંકજભાઈ એચ. ઠક્કર
ઉપપ્રમુખ
શ્રી મનીષભાઈ ડી. મજેઠીયા
મંત્રીશ્રી ચંદુલાલ ટી. સોમેશ્વર
સહમંત્રી
ભરતભાઈ કે. રૂપારેલ
ખજાનચી
અશોકભાઈ એમ. કારિયા
સહખજાનચી
અનંતભાઈ સી. તન્ના
ઓડીટર