શ્રી આદિપુર લોહાણા મહાજન - ભૂતપુર્વ પ્રમુખ

 
admin/uploads/blank.jpg
શ્રી સ્વ. ખીમજીભાઈ વી. સચદે
૧૭-૩-૧૯૭૨ થી ૨૦-૪-૧૯૭૩

admin/uploads/blank.jpg
શ્રી સ્વ. ડો. ભવાનજીભાઈ સી. ઠક્કર
૨૧-૪-૧૯૭૩ થી ૦૫-૭-૧૯૭૪

admin/uploads/blank.jpg
શ્રી સ્વ. બળવંતભાઈ ડી. સોમેશ્વર
૦૬-૭-૧૯૭૪ થી ૧૬-૬-૧૯૮૭

admin/uploads/blank.jpg
શ્રી સ્વ. પરસોત્તમભાઈ ડી. ગંધા
૧૭-૬-૧૯૮૭ થી ૩૧-૫-૧૯૯૨

admin/uploads/blank.jpg
શ્રી સ્વ. કેશવજીભાઈ વી. રૂપારેલ
૦૧-૬-૧૯૯૨ થી ૨૫-૪-૧૯૯૩

admin/uploads/blank.jpg
શ્રી અમૃતલાલભાઈ જી. પુજારા
૨૬-૪-૧૯૯૩ થી ૩૧-૩-૧૯૯૮

admin/uploads/blank.jpg
શ્રી પંકજભાઈ જી. ઠક્કર
૦૧-૪-૧૯૯૮ થી ૨૬-૧૦-૨૦૦૧

admin/uploads/blank.jpg
શ્રી હરીલાલભાઈ જે. રૈયા
૨૭-૧૦-૨૦૦૧ થી ૨૩-૬-૨૦૦૨

admin/uploads/blank.jpg
શ્રી જયેશભાઈ વી. અનમ
૨૪-૦૬-૨૦૦૨ થી ૨૬-૦૬-૨૦૧૦

admin/uploads/blank.jpg
શ્રી દયારામભાઈ કે. માણેક
૨૭-૦૬-૨૦૧૦ થી ૨૭-૧૨-૨૦૧૧

admin/uploads/blank.jpg
શ્રી બળવંતભાઈ સી. ઠક્કર
૨૮-૧૨-૨૦૧૧ થી ૩૧-૦૮-૨૦૧૩