શ્રી આદિપુર લોહાણા યુવક મંડળ દ્વારા આગામી ટેલેન્ટ શો-2016 જલારામ જયંતિ ની પૂર્વ સંધ્યા તા. 6/11/16 ના યોજાશે. ફોર્મ ભરવા ની લાસ્ટ તા. 25/10/16 રહેશે.
ટેલેન્ટ શો ફોર્મ - Download